Hur fungerar det på Barnens förskola?

  • Som förälder har du ingen arbetsplikt.
  • Vi har en egen kö. Anmälningsblankett får du av oss.
  • Vår avgift är samma maxtaxa som kommunen har.
  • Vi har semesterstängt 4 veckor i juli
  • Öppettider hos oss är 06:30-17:30, måndag till fredag
  • All mat som serveras, tillagas i vårt eget kök. Vi följer kommunens matsedel.
  • Självklart ligger läroplanen till grund för vårt arbete med barnen.

 

Vad tycker vi är viktigt?

Vi vill erbjuda barnen en mångfald av skapande verksamhet som ger barnen möjlighet att med alla sina sinnen utforska, uppleva och upptäcka sin omvärld och på så sätt hitta sin väg till kunskap.

Vårt förhållningssätt mot barnen, föräldrar och varandra skall skapa ett positivt klimat på förskolan och få barnen att känna sig trygga och omtyckta. Vi vill alltid ha ett knä till hands, en kram, ett bekräftande ögonkast och visa att vi har tid för barnen.

Reggio Emilia pedagogiken kallas också för lyssnandets pedagogik. Vi vill genom en ständig dialog med barnen få dem att känna att de är viktiga och att vi bryr oss om vad de gör och tänker.

Vi vill erbjuda en stimulerande miljö som skall locka till kreativitet och främja möten mellan människor. Den viktiga leken får stort utrymme i vår förskola.

Genom att erbjuda barnen valmöjligheter som stärker jaget och skapar en ”jag kan känsla” vill vi göra dem rustade för livet. Vi vill fylla deras ”ryggsäckar” för att passa det livslånga lärandet

Vill vara ett stöd till föräldrar.

Vad betyder Reggio Emilia pedagogiken för oss?

Reggio Emilia pedagogiken bygger på en pedagogisk grundsyn med dialogen och demokratin som grundpelare. Den växte fram i efterkrigstidens Italien och är nu känd och hyllad över hela världen.

För att varje barn skall bli sedd och lyssnad på så delar vi de flesta dagar in barnen i smågrupper för tex samling, ateljearbete, utevistelse.

Vi vill vara ett komplement till hemmet. Vår miljö är utformad så att det mesta finns på barnens nivå.

Barnen är de bästa pedagogerna för varandra. Kompisens erfarenhet leder ofta fram till ny kunskap. Pedagogen säger ofta :– Fråga Kajsa , hon kan nog hjälpa dig. Genom att ge barnen utmaningar vill vi få dem att prova sina egna idéer och hypoteser.

Vi pedagoger vill visa barnen att frågor har många svar, problem många lösningar och att alla människor är olika. Vi säger till barnen :- Hur tänker du? Berätta för mig?

Här har vi inte en bestämd planering utan vi jobbar med barnen i deras nuvarande intresse.